Selayang Pandang

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 200(sebagai mana telah di rubah dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2013 tentang struktur organisasi) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 147 Tahun 2007) dengan tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga menyusun rencana, membina, mengembangkan dan mengawasi kegiatan peningkatan kualitas sumber daya serta pemberdayaan kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemuda dan Olaharaga, sebagaimana dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 100 Tahun 2016, yaitu dengan uraian tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap 

pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kota Makassar; 

b. Memberdayaan dan mengembangkan organisasi kepemudaan tingkat Kota Makassar; 

c. membina dan 

mengembangkan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi 

kewenangan Kota Makassar; 

d. menyelenggarakan kejuaraanolahraga tingkat Kota Makassar 

e. membina dan mengembangkan olahraga prestasi dan olaharaga rekreasi

f. membina dan mengembangkan 

organisasi olahraga dan organisasi kepramukaan tingkat Kota Makassar; 

DISPORA Kota Makassar
Sejak 2015

Dinas Pemuda dan Olahraga

Andi Patiware Bau Djemma, S.STP, MM

Kata Sambutan Kadispora Kota Makassar.

Inappa mpunga mawajiq mua lé tikkaqé ri Boting Langiq, napappaq baja ri Senrijawa, pajaneng ompoq walinonoé ri Rualletté, natokkong ronnang To Palanroé,

Riulilingeng ulampu kati wéro rakkileq limpengié ngngi rilodungiang calaq goari guttuq nalalo lalo saliweng massalimperrang sampuq riappiq warani wéro ileq rinaga. -La Galigo